ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
“H ΤΟΛΜΗ”

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

O Αθλητικός Σύλλογος με την επωνυμία Α.Σ ‘Η ΤΟΛΜΗ’ Κιλκίς, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, συμμορφούμενος προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), ενημερώνει με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη συνημμένη αίτηση και την παρούσα δήλωση για τα εξής :

1) ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ως δεδομενα προσωπικού χαρακτήρα που προστατεύονται από τον άνω Κανονισμό νοούνται τα εξής:
– επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα – μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, , επάγγελμα, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail, ΑΜΚΑ, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., οπτικοακουστικό υλικό (ενδ.: φωτογραφίες, βίντεο), δεδομένα υγείας, αναρτήσεις και δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, σε αθλητικές ιστοσελίδες, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των εκδηλώσεων, έγγραφα από δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς.

2) ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:
α) η εγγραφή του ενδιαφερόμενου και η συμμετοχή του σε κατασκηνώσεις (camps) που διοργανώνει ο Σύλλογος, είτε αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους φορείς , κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
β) η εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία του ενδιαφερομένου.

3) ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο σύλλογος συλλέγει τα απαραίτητα από τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στον Σύλλογο και κατά την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης σχετικής με τους σκοπούς του Συλλόγου.
Τα ως άνω δεδομένα διατηρούνται στο αρχείο του Σωματείου, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η εγγραφή στον Σύλλογο, σε κάθε δε περίπτωση για χρόνο όχι μικρότερο της πενταετίας (5 έτη τουλάχιστον) λόγω υποχρεωτικής τήρησης της
καρτέλας του, προκειμένου να γίνεται η εγγραφή/ανανέωση του κάθε νέα χρονιά.

Τα δεδομένα εικόνας και ήχου δεν διαγράφονται και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όποτε θεωρηθεί χρήσιμο, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των σκοπών του συλλόγου, όπως αυτές προβλέπονται στο καταστατικό του.

Τα έγγραφα που φέρουν υπογραφή του αθλητή, στα οποία καταχωρούνται προσωπικά του δεδομένα, θα τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

4) ΑΠΟΔΕΚTΕΣ
Δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν :
α) Στο Δ.Σ. του Συλλόγου και τους προπονητές
β) Στο προσωπικό που είναι αρμόδιο για τις κατασκηνώσεις
γ) Σε φωτογράφους, εικονολήπτες κ.λπ.
δ) Σε ιατρούς, νοσηλευτές, νοσοκομεία, κέντρα υγείας (δημόσια και ιδιωτικά) κ.λπ.
στ)Σε συνεργάτες του Συλλόγου για την οργάνωση των εκδηλώσεων .

5) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα που παρέχετε στο Σύλλογο είναι τα εξής:
α) Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και λήψης των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε γνωστοποιήσει.
β) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων αυτών. Στην περίπτωση αυτή ο Σύλλογος θα διαγράψει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τα δεδομένα σας, όμως με την επιφύλαξη τυχόν νόμιμων υποχρεώσεών μας να τα διατηρήσουμε ή εφόσον υπερισχύει δημόσιο συμφέρον ή υπερισχύον δικαίωμα που δεν θίγει το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
γ) Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας ή συμπλήρωσης ελλειπών δεδομένων σας.
Η άσκηση των άνω δικαιωμάτων του υποκειμένου, προϋποθέτει υποβολή έγγραφης αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Για οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, το υποκείμενο της επεξεργασίας μπορεί να απευθυνθεί στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Συλλόγου στο e-mail : info@tolmikilkis.gr. Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων του συλλόγου είναι ο Γραμματέας του Συλλόγου.

6) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χρησιμοποιούμε παρόχους φιλοξενίας δεδομένων για τις πληροφορίες που συλλέγουμε και όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους.

Με την επιβεβαίωση αποδοχής της παρούσας δηλώνω ότι συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στον Αθλητικό Σύλλογο με την επωνυμία Α.Σ ‘Η ΤΟΛΜΗ’ Κιλκίς, για την επεξεργασία όλων των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των ανήλικων παιδιών μου, έχοντας προς τούτο σχετική προφορική εξουσιοδότηση του έτερου γονέα, όπως τα έχω δηλώσει ο ίδιος/α ίδια στην αίτησή μου και στα επισυναπτόμενα σ’ αυτήν δικαιολογητικά, για τους παραπάνω σκοπούς και για το παραπάνω χρονικό διάστημα.